Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Nowi partnerzy Fundacji Nowoczesna Polska15 grudnia 2009 Partnerzy Wolne Lektury

W ostatnich miesiącach nawiązaliśmy współpracę z trzema firmami komercyjnymi Kolporterem, LegimiLibranovą oferującymi czytniki oraz oprogramowanie do obsługi procesu dostarczania i aktualizacji treści na urządzenia mobilne. Oznacza to, że właściciele czytników i telefonów komórkowych będą mieli dostęp do ponad 1000 utworów z list lektur szkolnych Ministerstwa Edukacji Narodowej znajdujących się na stronach biblioteki Wolne Lektury.

Pliki tekstowe z lekturami szkolnymi zostały skonwertowane do, przyjaznego dla urządzeń mobilnych, formatu e-pub. W przeciwieństwie do dokumentów tekstowych, nowy format zapisu plików ułatwi czytanie książki na niewielkim urządzeniu. Po otworzeniu książki na komórce, tekst dynamicznie dopasowuje się do proporcji ekranu, użytkownicy mają możliwość zmiany wielkości czcionki, dostępnych jest wiele opcji formatowania oraz nawigacji. Wszystko po to, by czytanie książki było przyjemnością, a nie problemem.

Wolne Lektury na konferencji e-wolontariatu17 listopada 2009 Partnerzy Wolne Lektury

W piątek 13 listopada odbyła się konferencja zorganizowana przez portal e-wolontariat.pl

Podczas spotkania zostali przedstawieni organizatorzy nowego portalu a także ogłoszono manifest e-wolontariatu.

Internet stał się szansą na wyzwolenie takiej aktywności społecznej jak wolontariat i nieprzypadkowo spotkanie zorganizowano w dziewiętnastą rocznicę powstania pierwszej strony www.

Sieć stała się narzędziem do organizowania pracy wielu chętnych do pomocy ludzi, co widać na przykładzie projektu Wolne Lektury, w którym wolontariusze mogą uczestniczyć zdalnie.

Dzięki nowemu medium wolontariusze mogą działać na szeroką skalę z dowolnego miejsca – co jest istotne w przypadku osób niepełnosprawnych.

Kreowaniu nowych wzorców i postaw ma służyć manifest e-wolontariatu.
Jego twórcy postulują:

 • by aktywność w Internecie przestała być kojarzona przede wszystkim z negatywnymi
  zjawiskami społecznymi oraz by zwrócić uwagę na dobro obecne w sieci;
 • by e-wolontariat został uwzględniony w Ustawie o działalności pożytku publicznego i
  o wolontariacie;
 • by doświadczenie zdobyte przez osoby niepełnosprawne lub inne grupy w ramach
  działalności e-wolontariackiej zostało uznane przez pracodawców za pełnoprawną
  formę praktyki zawodowej, poprzedzającej wejście lub powrót na rynek pracy;
 • by dzieci w szkołach uczyły się, w jaki sposób można pomagać innym za
  pośrednictwem Internetu;
 • by e-wolontariat stał się narzędziem w walce z wykluczeniem cyfrowym;
 • by zapobiegać zagrożeniom związanym z e-wolontariatem poprzez stworzenie
  jednolitych standardów i kodeksów e-wolontariatu;
 • by w pełni wykorzystać szczególną okazję do prezentacji dorobku społeczności ewolontariuszy: rok 2011 – rok polskiej prezydencji w UE i zarazem Europejski Rok
  Wolontariatu.
 • IMG_7524
  IMG_7579
  IMG_7512

  Polityka masowej digitalizacji dóbr kultury – konferencja30 października 2009 Media Partnerzy Wolne Lektury

  W czwartek 29 października odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Bibliotekę Narodową.
  Minister Bogdan Zdrojewski przedstawił „Program digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce na lata 2009-2020” i powierzył Bibliotece Narodowej funkcję jednego z czterech Centrów Kompetencji. Biblioteka Narodowa będzie odpowiedzialna za digitalizację i upowszechnianie materiałów bibliotecznych.

  W czasie spotkania zaprezentowana została również Cyfrowa Biblioteka Narodowa – Polona, która zgromadziła już 20 000 cyfrowych dokumentów, a w roku 2009 odwiedziło ją 5 mln internautów.

  Dyrektor Biblioteki, dr Tomasz Makowski,  omówił program działań związanych z wdrożeniem masowej cyfryzacji zasobów narodowych. Technologie związane z gromadzeniem dokumentów i ich udostępnianiem pochłoną 50 mln złotych rocznie – program jest dofinansowany ze środków Unijnych. Do końca roku 2013 planowane jest zeskanowanie 250.000 obiektów, które będą powszechnie dostępne. Aplikacją służącą do przeglądania cyfrowych zbiorów Biblioteki Narodowej jest Verto.

  Biblioteka Narodowa jest partnerem Wolnych Lektur odpowiedzialnym za udostępnianie skanów tekstów będących w domenie publicznej. Nasza współpraca wpływa znacząco na upowszechnianie w społeczeństwie idei wolnego dostępu do zasobów cyfrowych. Jesteśmy pewni, że masowa digitalizacja obiektów kultury wpłynie pozytywnie na rozwój naszego projektu.

  FNP przed zarządem stowarzyszenia GUST5 października 2009 Partnerzy Wolne Lektury

  W sobotę w Toruniu odbyło się posiedzenie Zarządu stowarzyszenia Grupa Użytkowników Systemu TeX (GUST). Na spotkaniu wystąpił Marek Ryćko, który opowiadał o Fundacji Nowoczesna Polska oraz wspólnie realizowanych  przedsięwzięciach.

    WIĘCEJ  

  Konkurs na lekcję o Słowackim16 września 2009 Partnerzy Wolne Lektury

  korona_mala W ramach obchodów Roku Juliusza Słowackiego Biblioteka Narodowa ogłasza konkurs adresowany do nauczycieli i studentów, którego tematem jest opracowanie scenariusza lekcji dla uczniów szkół średnich poświęconej Poecie. Zgodnie z założeniami w scenariuszu powinny być wykorzystane materiały umieszczone w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona (www.polona.pl kolekcja Juliusz Słowacki). Scenariusz może być inspirowany wydarzeniami odbywającymi się w ramach projektu BN Maska Słowackiego. Partnerem projektu jest Fundacja Nowoczesna Polska. Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na bnsekorg@bn.org.pl.

  Regulamin konkursu:

  Regulamin konkursu na scenariusz lekcji języka polskiego dla szkół ponadgimnazjalnych poświęconej Juliuszowi Słowackiemu z wykorzystaniem materiałów znajdujących się w cBNPolona www.polona.pl

  § 1

  Postanowienia ogólne

  1. Organizatorami Konkursu są Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza oraz Biblioteka Narodowa, zwani dalej Organizatorami, partnerem Konkursu jest Fundacja Nowoczesna Polska, patronami medialnym są „Gazeta Wyborcza” i wyborcza.pl oraz „Zeszyty Literackie”.
  2. Konkurs jest przeprowadzany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
  3. Przedmiotem Konkursu jest scenariusz lekcji języka polskiego dla szkół ponadgimnazjalnych, wzbogacający tradycyjny program nauczania o materiał ikonograficzny i teksty, które znajdują się w cBN Polona: www.polona.pl

  § 2

  Cele konkursu

  1. Przedstawienie sylwetki i twórczości Juliusza Słowackiego w niestereotypowy, interesujący sposób z wykorzystaniem najnowszej literatury przedmiotu.
  2. Pogłębienie wiedzy o życiu i twórczości Juliusza Słowackiego.
  3. Wzbogacenie tradycyjnych programów nauczania oraz uczynienie ich bardziej atrakcyjnymi dla uczniów poprzez aktywne wykorzystywanie nowych technologii podczas prowadzenia lekcji.
  4. Uatrakcyjnienie sposobu prezentacji wiedzy w szkołach.
  5. Zachęcenie uczniów i nauczycieli do korzystania z materiałów znajdujących się
  w cBN Polona ( www.polona.pl ).

  § 3

  Uczestnictwo w Konkursie i zgłoszenia

  1. Konkurs skierowany jest do nauczycieli, metodyków oraz studentów kierunków polonistycznych, pedagogicznych i pokrewnych zwanych dalej Uczestnikami.
  2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy i członkowie rodzin pracowników Organizatorów.
  3. Uczestnikiem konkursu może być jedna osoba fizyczna.
  4. Uczestnik konkursu musi być autorem scenariusza.
  5. Uczestnicy konkursu muszą oświadczyć, że przedmiot praw autorskich jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich.
  6. Uczestnicy muszą scenariusz przysłać pocztą, mailem lub dostarczyć osobiście do siedziby Sekretariatu Konkursu do dnia 25 października 2009 roku, o terminie przyjęcia scenariuszy nadsyłanych pocztą decyduje data na stemplu pocztowym. Adres Sekretariatu Konkursu: Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213,02-086 Warszawa, z dopiskiem „Sekretariat Organizacyjny, pokój 3009”, bnsekorg@bn.org.pl
  7. Scenariusz powinien być dostarczony do Organizatorów w formie wydruku komputerowego oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub jako załącznik tekstowy do maila. Scenariusze muszą być podpisane przez autora imieniem i nazwiskiem.

  § 4

  Wymagania dotyczące scenariusza
  Scenariusz lekcji powinien być napisany w języku polskim, nie być nigdzie wcześniej publikowany i zawierać następujące elementy:
  1. Temat;
  2. Cele;
  3. Metody i techniki;
  4. Konspekt lekcji (notatka)
  5. Wykorzystanie środków dydaktycznych (tekstów źródłowych, materiałów audiowizualnych, materiałów ikonograficznych etc.);
  6. Wykorzystanie materiałów, które można znaleźć w cBN Polona www.polona.pl
  7. Wskazówki metodyczne
  8. Określenie czasu trwania lekcji – dopuszczalne jest przygotowanie scenariuszy na 45 minut lub na 90 minut zajęć;
  9. Bibliografia – minimum 3 pozycje.

  § 5

  Kryteria oceny

  Scenariusze lekcji oceniane będą przez Jury konkursu w oparciu o następujące kryteria:
  1. Atrakcyjność sposobu prezentacji twórczości i/lub życiorysu Juliusza Słowackiego;
  2. Dostosowanie scenariusza do potrzeb i możliwości odbiorcy;
  3. Konstrukcja scenariusza;
  4. Innowacyjność w doborze środków dydaktycznych i metod;
  5. Autorski wymiar scenariusza;
  6. Sposób wykorzystania najnowszej literatury tematu
  7. Sposób wykorzystania materiałów poświęconych Juliuszowi Słowackiemu zamieszczonych w cBN Polona (www.polona.pl);
  8. Dodatkowym atutem będzie wykorzystanie materiałów lub idei pochodzących z projektu Biblioteki Narodowej „Maska Słowackiego” (wystaw, wykładów, wypowiedzi poetów dedykowanych Słowackiemu) oraz wykorzystanie portalu internetowego Fundacji Nowoczesna Polska  (www.wolnelektury.pl).

  § 6

  Komisja Konkursu

  1. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursu powołana przez Prezesa Zarządu Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza oraz przez Dyrektora Biblioteki Narodowej.
  2. Komisja będzie odpowiadać za czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu. Z otrzymanych prac Komisja wyłoni jeden zwycięski scenariusz, przyzna mu główną nagrodę, a kolejnym najwyżej ocenionym dwa wyróżnienia – w wysokości określonej zgodnie z § 8 niniejszego regulaminu.
  3. Komisja ma prawo nie przyznać głównej nagrody i zdecydować o łącznej liczbie wyróżnień
  4. Skład komisji zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.bn.org.pl

  § 7

  Terminarz konkursu

  1. Konkurs zostaje oficjalnie ogłoszony 15 września 2009 a jego rozstrzygnięcie nastąpi 8 listopada 2009 roku.
  Lista autorów zwycięskich scenariuszy lekcji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biblioteki Narodowej (www.bn.org.pl) oraz w cBN Polona (www.polona.pl). Laureaci otrzymają pisemne powiadomienia.
  3.Scenariusze biorące udział w konkursie można nadsyłać tylko do 25 października 2009 r Scenariusze złożone po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

  § 8
  Nagrody

  1. Ufundowana zostanie jedna nagroda główna. Nagrodą główną za zwycięski scenariusz będzie honorarium za publikację scenariusza w wysokości 1350 zł brutto, dodatkowo autorom dwóch kolejnych najwyżej ocenionych prac zostaną przyznane wyróżnienia w postaci honorarium po 400 zł brutto każde, przy czym:
  a) Przyjęcie honorarium za nagrodę główną i za wyróżnienie będzie równoznaczne z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do nagrodzonego scenariusza na Organizatorów;
  b) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do późniejszych publikacji scenariuszy bez dalszych honorariów.
  2. Komisja może zdecydować o innym podziale puli nagród, zgodnie z § 6 ust. 3 niniejszego regulaminu.

  § 9
  Postanowienia końcowe

  1. Organizatorzy nie będą dokonywać weryfikacji danych wskazanych w zgłoszeniach i nie ponoszą odpowiedzialności za ich ewentualną niezgodność ze stanem faktycznym.
  2. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu. Przesłanie wypełnionego formularza konkursowego jest jednoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu.
  3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia terminu składania prac lub odstąpienia od realizacji konkursu.
  4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu i aktualizacji jego brzmienia na swoich stronach internetowych.

  Firma Wersus Nauka nowym partnerem Fundacji2 września 2009 Partnerzy Wolne Podręczniki

  www.wersusnauka.pl

  Fundacja podpisała umowę partnerską z firmą Wersus Nauka, zajmującą się produkcją pomocy dydaktycznych. W ramach partnerstwa Wersus Nauka pomoże nam w tworzeniu grafik do Wolnych Podręczników. Firma przekazała także na wolnych licencjach zestaw tablic dydaktycznych do fizyki w gimnazjum.

  Nasze audiobooki na portalu maximus.pl28 stycznia 2009 Media Partnerzy Wolne Lektury

  Od niedawna wyprodukowane przez nas audiobooki dostępne są na stronach portalu edukacyjnego maximus.pl.

  Dzięki temu, że nasze nagrania opublikowane są na wolnej licencji każdy może je opublikować na swojej stronie internetowej! Dlatego zachęcamy innych do wykorzystywania w ten sposób naszych audiobooków.