Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Konkurs na lekcję o Słowackim16 września 2009 Partnerzy Wolne Lektury

korona_mala W ramach obchodów Roku Juliusza Słowackiego Biblioteka Narodowa ogłasza konkurs adresowany do nauczycieli i studentów, którego tematem jest opracowanie scenariusza lekcji dla uczniów szkół średnich poświęconej Poecie. Zgodnie z założeniami w scenariuszu powinny być wykorzystane materiały umieszczone w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona (www.polona.pl kolekcja Juliusz Słowacki). Scenariusz może być inspirowany wydarzeniami odbywającymi się w ramach projektu BN Maska Słowackiego. Partnerem projektu jest Fundacja Nowoczesna Polska. Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na bnsekorg@bn.org.pl.

Regulamin konkursu:

Regulamin konkursu na scenariusz lekcji języka polskiego dla szkół ponadgimnazjalnych poświęconej Juliuszowi Słowackiemu z wykorzystaniem materiałów znajdujących się w cBNPolona www.polona.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorami Konkursu są Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza oraz Biblioteka Narodowa, zwani dalej Organizatorami, partnerem Konkursu jest Fundacja Nowoczesna Polska, patronami medialnym są „Gazeta Wyborcza” i wyborcza.pl oraz „Zeszyty Literackie”.
2. Konkurs jest przeprowadzany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
3. Przedmiotem Konkursu jest scenariusz lekcji języka polskiego dla szkół ponadgimnazjalnych, wzbogacający tradycyjny program nauczania o materiał ikonograficzny i teksty, które znajdują się w cBN Polona: www.polona.pl

§ 2

Cele konkursu

1. Przedstawienie sylwetki i twórczości Juliusza Słowackiego w niestereotypowy, interesujący sposób z wykorzystaniem najnowszej literatury przedmiotu.
2. Pogłębienie wiedzy o życiu i twórczości Juliusza Słowackiego.
3. Wzbogacenie tradycyjnych programów nauczania oraz uczynienie ich bardziej atrakcyjnymi dla uczniów poprzez aktywne wykorzystywanie nowych technologii podczas prowadzenia lekcji.
4. Uatrakcyjnienie sposobu prezentacji wiedzy w szkołach.
5. Zachęcenie uczniów i nauczycieli do korzystania z materiałów znajdujących się
w cBN Polona ( www.polona.pl ).

§ 3

Uczestnictwo w Konkursie i zgłoszenia

1. Konkurs skierowany jest do nauczycieli, metodyków oraz studentów kierunków polonistycznych, pedagogicznych i pokrewnych zwanych dalej Uczestnikami.
2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy i członkowie rodzin pracowników Organizatorów.
3. Uczestnikiem konkursu może być jedna osoba fizyczna.
4. Uczestnik konkursu musi być autorem scenariusza.
5. Uczestnicy konkursu muszą oświadczyć, że przedmiot praw autorskich jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich.
6. Uczestnicy muszą scenariusz przysłać pocztą, mailem lub dostarczyć osobiście do siedziby Sekretariatu Konkursu do dnia 25 października 2009 roku, o terminie przyjęcia scenariuszy nadsyłanych pocztą decyduje data na stemplu pocztowym. Adres Sekretariatu Konkursu: Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213,02-086 Warszawa, z dopiskiem „Sekretariat Organizacyjny, pokój 3009”, bnsekorg@bn.org.pl
7. Scenariusz powinien być dostarczony do Organizatorów w formie wydruku komputerowego oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub jako załącznik tekstowy do maila. Scenariusze muszą być podpisane przez autora imieniem i nazwiskiem.

§ 4

Wymagania dotyczące scenariusza
Scenariusz lekcji powinien być napisany w języku polskim, nie być nigdzie wcześniej publikowany i zawierać następujące elementy:
1. Temat;
2. Cele;
3. Metody i techniki;
4. Konspekt lekcji (notatka)
5. Wykorzystanie środków dydaktycznych (tekstów źródłowych, materiałów audiowizualnych, materiałów ikonograficznych etc.);
6. Wykorzystanie materiałów, które można znaleźć w cBN Polona www.polona.pl
7. Wskazówki metodyczne
8. Określenie czasu trwania lekcji – dopuszczalne jest przygotowanie scenariuszy na 45 minut lub na 90 minut zajęć;
9. Bibliografia – minimum 3 pozycje.

§ 5

Kryteria oceny

Scenariusze lekcji oceniane będą przez Jury konkursu w oparciu o następujące kryteria:
1. Atrakcyjność sposobu prezentacji twórczości i/lub życiorysu Juliusza Słowackiego;
2. Dostosowanie scenariusza do potrzeb i możliwości odbiorcy;
3. Konstrukcja scenariusza;
4. Innowacyjność w doborze środków dydaktycznych i metod;
5. Autorski wymiar scenariusza;
6. Sposób wykorzystania najnowszej literatury tematu
7. Sposób wykorzystania materiałów poświęconych Juliuszowi Słowackiemu zamieszczonych w cBN Polona (www.polona.pl);
8. Dodatkowym atutem będzie wykorzystanie materiałów lub idei pochodzących z projektu Biblioteki Narodowej „Maska Słowackiego” (wystaw, wykładów, wypowiedzi poetów dedykowanych Słowackiemu) oraz wykorzystanie portalu internetowego Fundacji Nowoczesna Polska  (www.wolnelektury.pl).

§ 6

Komisja Konkursu

1. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursu powołana przez Prezesa Zarządu Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza oraz przez Dyrektora Biblioteki Narodowej.
2. Komisja będzie odpowiadać za czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu. Z otrzymanych prac Komisja wyłoni jeden zwycięski scenariusz, przyzna mu główną nagrodę, a kolejnym najwyżej ocenionym dwa wyróżnienia – w wysokości określonej zgodnie z § 8 niniejszego regulaminu.
3. Komisja ma prawo nie przyznać głównej nagrody i zdecydować o łącznej liczbie wyróżnień
4. Skład komisji zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.bn.org.pl

§ 7

Terminarz konkursu

1. Konkurs zostaje oficjalnie ogłoszony 15 września 2009 a jego rozstrzygnięcie nastąpi 8 listopada 2009 roku.
Lista autorów zwycięskich scenariuszy lekcji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biblioteki Narodowej (www.bn.org.pl) oraz w cBN Polona (www.polona.pl). Laureaci otrzymają pisemne powiadomienia.
3.Scenariusze biorące udział w konkursie można nadsyłać tylko do 25 października 2009 r Scenariusze złożone po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

§ 8
Nagrody

1. Ufundowana zostanie jedna nagroda główna. Nagrodą główną za zwycięski scenariusz będzie honorarium za publikację scenariusza w wysokości 1350 zł brutto, dodatkowo autorom dwóch kolejnych najwyżej ocenionych prac zostaną przyznane wyróżnienia w postaci honorarium po 400 zł brutto każde, przy czym:
a) Przyjęcie honorarium za nagrodę główną i za wyróżnienie będzie równoznaczne z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do nagrodzonego scenariusza na Organizatorów;
b) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do późniejszych publikacji scenariuszy bez dalszych honorariów.
2. Komisja może zdecydować o innym podziale puli nagród, zgodnie z § 6 ust. 3 niniejszego regulaminu.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy nie będą dokonywać weryfikacji danych wskazanych w zgłoszeniach i nie ponoszą odpowiedzialności za ich ewentualną niezgodność ze stanem faktycznym.
2. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu. Przesłanie wypełnionego formularza konkursowego jest jednoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia terminu składania prac lub odstąpienia od realizacji konkursu.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu i aktualizacji jego brzmienia na swoich stronach internetowych.