Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Otwarty nabór partnerów24 lutego 2016 Bez kategorii

Fundacja Nowoczesna Polska działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 roku poz. 1146 z póź. zm.) ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego „Cyfronauci”, w ramach konkursu ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucję Pośredniczącą w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowana projekty w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Przedmiotowy projekt będzie realizowany w oparciu o następujące dokumenty i wytyczne:

 1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 2. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 3. Regulamin konkursu do naboru nr POPC.03.01.00-IP.01-00-001/15
 4. Ogłoszenie o naborze ww. konkursu.

I. Cel partnerstwa
Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu mającego na celu osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
 w szczególności poprzez:
rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK,
nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera internetu 
jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

II. Zakres tematyczny partnerstwa:
W ramach Projektu planuje się realizację m.in. następujących działań:

 1. Przygotowanie lokalnych diagnoz zasobów i potrzeb w zakresie kompetencji cyfrowych w JST (na poziomie gminy)
 2. Przygotowanie oferty szkoleniowej dla JST na podstawie lokalnej diagnozy zasobów i potrzeb.
 3. Wdrożenie mechanizmów szkoleniowych w JST.
 4. Wypracowanie trwałych mechanizmów wzmacniania kompetencji cyfrowych.

III. Proponowany zakres działań dla Partnerów:

 1. Współpraca z wnioskodawcą przy tworzeniu opisu merytorycznego projektu, w szczególności części opisów merytorycznych w zakresie zadań wykonywanych przez Partnera.
 2. Zgromadzenie i przygotowanie informacji niezbędnych do przygotowania Wniosku o dofinansowanie w zakresie danych finansowych oraz budżetu projektu.
 3. Współpraca z wnioskodawcą w przygotowaniu oferty szkoleniowej, wdrażaniu mechanizmów szkoleniowych oraz wypracowywaniu trwałych mechanizmów szkoleniowych w JST.
 4. Współpraca w zakresie działań informacyjno-promocyjnych projektu.
 5. Wniesienie do projektu zasobów ludzkich (w tym potencjału kadrowego zaangażowanego w realizację projektu), organizacyjnych i technicznych.

IV. Forma prawna partnera

 1. Organizacja pozarządowa,
 2. JST (inne niż na poziomie gminy) oraz ich związki i stowarzyszenia,
 3. instytucja prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku.

V. Wymagania:
O udział w postępowaniu może się ubiegać kandydat na partnera o formie w prawnej określonej w pkt IV, który spełnia następujące wymagania:

 1. Partner 1. Posiada niezbędną wiedzę i kompetencje, w tym:
  – w rozwijaniu kompetencji cyfrowych u osób w okresie średniej i późnej dorosłości (45+)
  – w prowadzeniu zajęć z osobami dorosłymi i starszymi, w tym autorska metodyka prowadzenia,
  – w rozwijanie umiejętności cyfrowych przydatnych przy poszukiwaniu i podejmowaniu pracy zawodowej
  – w rozwijaniu umiejętności samokształcenia i doskonalenia w zakresie kompetencji cyfrowych, z naciskiem na elastyczność – oswajanie z różnymi platformami)
  – posiada zaplecze naukowe i badawcze w okresie średniej i późnej dorosłości (45+)
 2. Partner 2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, w tym:
  – prowadzenie działań w obszarze edukacji, w tym: współpraca ze szkołami i innymi placówkami kulturalno-oświatowymi z całej Polski (min. 4 tysiące placówek)
  – ponad pięcioletnie letnie doświadczenie w realizacji projektów z dziedziny edukacji cyfrowej i medialnej
  – ponad 3 mln PLN rocznego obrotu, w tym minimum 1 mln PLN środków wydanych i formalnie rozliczonych w 2014 roku na projekty z zakresu edukacji cyfrowej
  – dysponuje bazą co najmniej 50 trenerów – specjalistów z zakresu edukacji medialnej i cyfrowej z terenu całej Polski
  – zrealizował ogólnopolskie projekty szkoleniowe z zakresu edukacji cyfrowej, dla co najmniej 10 tysięcy dorosłych uczestników
 3. Partner 3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, w tym:
  – prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych w zakresie wykluczenia cyfrowego, a także dla osób mających tworzyć treści cyfrowe dostępne dla osób z niepełnosprawnościami,
  – znajomość i kompetencjach w zakresie krajowych ram interoperacyjności,
  – badanie dostępności serwisów www dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności (badanie zgodności ze standardem) WCAG 2.0.

VI. Zgłoszenie powinno zawierać

 1. opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera uwzględniający jego największe kompetencje i osiągnięcia oraz potwierdzających spełnienie wymogów z pkt. V;
 2. opis koncepcji udziału w projekcie, a w szczególności propozycję realizacji działań określonych w pkt. III niniejszego ogłoszenia
 3. oświadczenie dotyczące posiadania odpowiednich zasobów rzeczowych oraz ludzkich niezbędnych do realizacji zadań partnera projektu,
 4. dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.

VII. Liczba partnerów
Nie więcej niż jeden partner z każdej kategorii wymienionej w pkt. V,  będący podmiotem zewnętrznym w ramach tego naboru. Fundacja Nowoczesna Polska wystąpi w roli Lidera Projektu.

VIII. Termin składania zgłoszeń
21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze na stronie internetowej Fundacji Nowoczesna Polska osobiście lub przesyłką rejestrowaną w siedzibie Fundacji Nowoczesna Polska pod adresem:

Fundacja Nowoczesna Polska
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa

Decyduje data wpływu do Fundacji Nowoczesna Polska.

IX. Kryteria wyboru

 1. Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa.
 2. Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa.
 3. Kompetencje kandydata na partnera w realizacji projektów o podobnych charakterze.

 

X. Uwagi

 1. Z wybranymi partnerami zostanie podpisana umowa partnerska.
 2. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji ze wszystkimi podmiotami, których oferty spełniają kryteria naboru oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 3. Wyniki naboru zostaną podane na stronie internetowej Fundacji Nowoczesna Polska.
 4. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
 5. Zgłoszenie należy przesłać w języku polskim, sporządzone komputerowo.