Wesprzyj

Wesprzyj działalność Wolnych Lektur

Przelew:

Fundacja Wolne Lektury
ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125
00-514 Warszawa
Nr konta: 75 1090 2851 0000 0001 4324 3317
Tytuł przelewu:
Darowizna na fundację Wolne Lektury

PayPal:

Płatność internetowa:

Wesprzyj bibliotekę internetową
Wolne Lektury

1,5% procent

Logo akcji 1,5%

KRS 0000070056

x

Spotkanie z Premierem dnia 18 maja 2011 r.18 maja 2011 Koalicja Otwartej Edukacji Media Partnerzy

Dnia 18 maja 2011 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie przedstawicieli strony społecznej z premierem Donaldem Tuskiem, ministrem Michałem Bonim oraz innymi przedstawicielami rządu. Spotkanie było poświęcone następującym zagadnieniom: blokowanie stron internetowych, retencja danych telekomunikacyjnych, odpowiedzialność pośredników za treść, regulacja mediów internetowych, powtórne wykorzystanie informacji publicznej. Rozmowa miała charakter podsumowania i sprawozdania z przebiegu dotychczasowej współpracy obydwu stron w zakresie określania założeń do ustaw odnoszących się do w/w zagadnień.


Poniżej prezentujemy zapis podsumowujący przebieg dotychczasowej współpracy, przygotowany przez organizacje pozarządowe. Zapis ten został wręczony uczestnikom spotkania.


„Szanowny Panie Premierze,


w nawiązaniu do ustaleń ze spotkania 7 kwietnia, na którym zaprosił nas Pan na serię spotkań poświęconych problematyce związanej z Internetem, prosząc o przedstawienie aktualnego stanu prac, przekazujemy niniejsze podsumowanie:


Blokowanie stron internetowych. Niestety, nie udało nam się uzyskać stanowiska rządu w tej sprawie. Uzyskaliśmy informację, że Polska nie sformułuje swojego stanowiska na forum Rady Unii Europejskiego do momentu podjęcia decyzji w Parlamencie Europejskim i nie ma gotowości do podjęcia merytorycznej dyskusji na temat zakresu ograniczeń praw podstawowych w Internecie.

Do wcześniej odnotowanych problemów dochodzą nowe zagadnienia, takie jak koncepcja budowy tak zwanej wirtualnej granicy obszaru Schengen, gdzie proponuje się stosowanie blokowania dostępu do niepożądanych treści i sygnalizuje się zainteresowanie wykorzystaniem tego mechanizmu w przyszłości do  zwalczania różnego rodzaju przestępstw, nie tylko związanych z pornografią dziecięcą. [Prezentacja „Towards the Single Secure European Cyberspace” na 3085-tym spotkaniu Justice and Home Affairs Council w Brukseli w dniu 12 maja 2011 r. (http://www.edri.org/files/virtual_schengen.pdf)].

Uważamy, że rząd powinien wypracować jednoznaczne stanowisko Rzeczypospolitej w wyżej wymienionej kwestii, przedstawić je z uzasadnieniem opinii publicznej i odnieść się do argumentów przedstawionych w dyskusji. Jest to szczególnie ważne w kontekście nadchodzącej prezydencji, podczas której przedstawienie zdecydowanego stanowiska będzie utrudnione.

Retencja danych telekomunikacyjnych. Problematyka retencji danych telekomunikacyjnych nie znalazła do tej pory miejsca w agendzie naszych spotkań. Duże nadzieje pokładamy w zapowiedzianym na poniedziałek 23 maja spotkaniu z ministrem Cichockim.

Podkreślamy wagę tego problemu w kontekście wyroków trybunałów konstytucyjnych w Niemczech, Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech i – ostatnio – w Czechach, które zakwestionowały zgodność tego mechanizmu z zasadami ustrojowymi, oraz niepokojącego wzrostu liczby zapytań kierowanych do operatorów przez organa państwowe.

Odpowiedzialność pośredników za treść. Organizacje biorące udział w spotkaniach złożyły uwagi do założeń do projektu zmiany ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Uwagi zostały przedyskutowane na spotkaniach i w wielu punktach wstępnie zaakceptowane. Dopracowania wymaga kwestia odpowiedzialności za kopie tymczasowe (tzw. cache), oraz ustalenie szczegółowego przebiegu procedury blokowania dostępu do bezprawnych informacji z zachowaniem interesów wszystkich stron dialogu oraz z poszanowaniem praw obywatelskich.

Regulacja mediów internetowych. Z zadowoleniem przyjęliśmy deklarację ze strony przedstawicieli MKiDN oraz KRRiT, że bardzo im zależy, aby nowa ustawa była bardzo dobrze przygotowana i nie wzbudzała sygnalizowanych wcześniej kontrowersji z brakiem precyzji proponowanych przepisów. W szczególności chodzi o precyzyjne, określenie kręgu podmiotów zobowiązanych. Podobnie jak strona rządowa i przedstawiciele Rady uważamy, że przyjęcie założenia o minimum regulacji jest słusznym podejściem w tej trudnej materii. Konsultacje projektu będą prowadzone w trybie codwutygodniowych seminariów, a strona administracji państwowej wyraziła zamiar ukończenia prac nad projektem we wrześniu.

Powtórne wykorzystanie informacji publicznej. Z ogromnym zadowoleniem powitaliśmy podpisanie przez Premiera Paktu dla Kultury, który zawiera istotne gwarancje dla funkcjonowania domeny publicznej:

„§11 punkt 2. Dzieła w domenie publicznej będą udostępniane bezpłatnie bez ograniczeń ich wykorzystania, przy zachowaniu prawa do pokrycia kosztów ich udostępnienia”.

W toku dyskusji wokół ustawy o dostępie do informacji publicznej kluczowa okazała się kwestia zasad jej wykorzystywania. Jednogłośnie popieramy model bezwarunkowego wykorzystywania informacji publicznej (ze ściśle określonymi wyjątkami od tej zasady). Ta kwestia wymaga podjęcia strategicznej decyzji o przyszłym modelu funkcjonowania państwa i perspektyw rozwoju cywilizacyjnego Polski.

Warszawa, 18 maja 2011 roku


W imieniu:

Fundacji Kidprotect.pl

Fundacji Nowoczesna Polska

Fundacji Panoptykon

Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania

Internet Society Poland”


Plik pdf z zapisem podsumowania współpracy.